Αμάξωμα
Σύστημα διεύθυνσης
Ηλεκτρικό σύστημα
Κινητήρας
Λιπαντικά/Χημικά
Μετάδοση κίνησης
Σύστημα εξάτμισης
Σύστημα θέρμανσης & κλιματισμού
Σύστημα καυσίμου
Σύστημα φρένων
Σύστημα ψύξης
Φίλτρα